CO2-beleid

Inleiding
SchreudersGroen streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij hebben het beleid voor duurzaam ondernemen, doelstellingen en acties geformuleerd om continue te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Dit verwezenlijken wij onder andere door deelname aan de CO2 prestatieladder. De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om het gebruik van duurzame energie, energiebesparing en efficiënt gebruik van transportmiddelen.
SchreudersGroen B.V. heeft het hoogste niveau (5) op de CO2 prestatieladder.

Beleidsverklaring CO2-emissie reductie

Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2-emissie is onderdeel van het door ons bedrijf gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat wij een actief beleid voeren om milieu-onvriendelijke effecten zowel op kantoor als van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze toeleveranciers te verminderen.
Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de energiestromen en CO2 uitstoot van SchreudersGroen.

De directie van SchreudersGroen heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van Co2 zullen beperken.                           De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit:

  1. Gedrag en bewustwording medewerkers
  2. Track and Trace bedrijfswagens met bijhouden van verbruik
  3. Bij vervanging/uitbreiding emissie-armere bedrijfswagens
  4. Bij vervanging directieauto overgang naar Full Electric
  5. Een laadpaal bij bedrijfslocatie
  6. Meten verbruik en aanschaf LED verlichting locatie Amsterdam
  7. Overstappen op NL groene stroom

Door implementatie van deze maatregelen willen wij de CO2 uitstoot in de periode 2020 – 2022 met 35,1% verminderen binnen Scope 1 en met 55% binnen Scope 2.

De directie bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen. Kwaliteit en milieudoelstellingen zullen jaarlijks in de directierapportage worden vastgesteld en regelmatig worden geverifieerd op geschiktheid en effectiviteit. Deze doelstellingen worden uitgedragen aan de medewerkers. Tevens zal deze beleidsverklaring worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

Link SKAO-website voor SchreudersGroen B.V.: https://www.skao.nl/certificaathouders/SchreudersGroen_BV

In het sub-menu staan de van toepassing zijnde documenten.

Wim Schreuders
Directeur
SchreudersGroen B.V.
23 mei 2022