Beleidsverklaring CO2-emissie reductie
Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2-emissie is onderdeel van het door ons bedrijf
gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden,
organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat wij een actief beleid voeren om
milieu-onvriendelijke effecten zowel op kantoor als van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk te
vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij
leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze
toeleveranciers te verminderen.
Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft
inzicht in de energiestromen en CO2-uitstoot van SchreudersGroen.

In de praktijk wordt het energie- en emissiebeleid nageleefd door:

 • Het registreren van het energieverbruik;
 • Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld
  en herzien (directiebeoordeling);
 • Inzetten van reductiemaatregelen die het energieverbruik van processen en werkzaamheden
  kunnen verlagen;
 • Het inspelen op aanzienlijke energieverbruik gebieden door op zowel organisatorisch maatregelen
  als tijdens de uitvoering;
 • Aanschaf of renovatie van voertuigen, apparatuur, materialen en gebouwen welke bijdragen aan
  CO2-reductie;
 • Uitbreiden inzet en gebruik van elektrisch materieel;
 • Overstappen op Nederlandse groene stroom door middel van inkoop, GvO’s en/of zonnepanelen;
 • Het organiseren van toolboxmeetings voor medewerkers in het kader van bewustwording,
  motivatie en CO2-reductie;
 • Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen welke kunnen bijdragen aan de
  vermindering van het energieverbruik.

Onze kwantitatieve doelstellingen en maatregelen voor het verminderen van onze CO2-emissies zijn
benoemd in het document CO2-reductieplan en voortgang. Elk half jaar publiceren wij op onze website
een update over de voortgang. De directie bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en
zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen. Kwaliteit en milieudoelstellingen zullen jaarlijks
in de directiebeoordeling worden vastgesteld en regelmatig worden geverifieerd op geschiktheid en
effectiviteit. Deze doelstellingen worden uitgedragen aan de medewerkers. Tevens zal deze
beleidsverklaring worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

SchreudersGroen zal de relevante wet en overige eisen van de autoriteiten op het gebied van energie
en andere bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar via onze website,
en wordt jaarlijks door de directie beoordeeld en zo nodig aangepast. SchreudersGroen verwelkomt
alle steun, zodat we van elkaar kunnen leren, gezamenlijk energie kunnen besparen en kunnen
bijdragen aan een beter milieu.

Door de directie is Anika Saarloos aangewezen als CO2-coördinator.

Link SKAO-website voor SchreudersGroen B.V.:

https://www.skao.nl/certificaathouders/SchreudersGroen_BV

In het sub-menu staan de van toepassing zijnde documenten.
Wim Schreuders
Directeur
SchreudersGroen B.V.
maart 2023